హోమ్

7, మే 2012, సోమవారం

ఇల్లు ఇరుకటం ఆలి మరుకటం

తెలుగు లో ఉన్న జాతీయాలని మన తరం వారు ఎంత వరకు అర్ధం చేసుకుంటున్నారో నాకు తెలియదు కానీ నేను పొరబాటుగా అర్ధం చేసుకున్న ఈ జాతీయాన్ని తలచుకోగానే ఒక సంఘటన గుర్తు వస్తుంది. 
1992 లో విడుదలైన చిత్రం భళారే విచిత్రం సినిమా లో బ్రహ్మచారులం కర్మ వీరులం అనే పాట వుంది. అందులో ఈ జాతీయాన్ని వాడారు. అప్పటి నా వయసు కి, అనుభవానికీ, తెలివితేటలకీ నేను 'పట్నాలలో ఇళ్ళు ఇరుకుగా వుంటాయనీ, ఆలి కోతిలాగా (మర్కటం) వుంటుంద 'నీ కవి భావం అనుకున్నాను. కామెడీ సినిమా కనుక అప్పటికి ఆ భావం సబబుగానే తోచింది.ఇది జరిగిన చాలా ఏళ్ళ తరువాత అంటే నాకు పెళ్ళైన కొత్తలో మేము బెంగళూరు లో వుండేవాళ్ళం. ఒక సారి మా బాబాయి ఏదో పని మీద బెంగళూరు వచ్చారు. మాటల మధ్య నేను ఇక్కడ ఇళ్ళు ఇంతే బాబాయ్ ఇల్లు ఇరకటం ఆలి మర్కటం లాగా ఇరుకు ఇల్లు అన్నాను. 
అందుకు ఆయన నవ్వి, దాని అర్ధం అది కాదురా అబ్బాయ్, చెబుతా విను అని, 
ఇలా చెప్పారు. ఇంటికి ఇరు కటం అంటే రెండు గుమ్మాలు ఉండాలనీ (ముందు ఒకటి వెనుక ఒకటి), ఆలి మరు కటం అంటే ఇల్లాలు తలుపు చాటున వుండి ఇతరులతో మాట్లాడాలనీ దీని అర్ధం. అప్పటి సమాజం లో అది సబబు గానే వుండేదేమో. ఇదండీ కథ.    

3 కామెంట్‌లు: