హోమ్

1, జూన్ 2017, గురువారం

చివరి మజిలీ[Boy sees girl:]
కలవరమే ఎంతున్నా,
మధువనిలా లోలోన,
పూసిన నీ చిరునవ్వే 
హాయి నింపే గుండెలోన.

[Girl sees boy:]
పరవశమే ఓ మైనా,
సుమశరమై నాపైన,
తాకిన నీ తొలి చూపే
శక్తి నింపే నరనరాన. 

[Boy meets girl:]
కనికరమే లేకుండా,
పయనించే కాలానా,
కలిగిన నీ పరిచయమే,
కలలు నింపే ప్రతి క్షణాన.

[They are in love:]
నీవశమై నేనున్నా,
అణువణువూ నాలోన
నిండిన నీ మధురిమలే
సిరులు నింపే బ్రతుకులోన.

[They traveled for years together :]
నాతోనే నీవున్నా
నీడల్లే వెంటున్నా,
మరువని నీ తొలివలపే
మరులు నింపే చివరిదాకా.

[చివరి మజిలీ:]
సఫలమే నా జన్మ
తరగదే నా ప్రేమ
విడువగ నా తుది శ్వాసే
మరల రానా మరోజన్మై.