హోమ్

29, ఆగస్టు 2023, మంగళవారం

తెలుగుభాషాదినోత్సవం

 

"జనని సంస్కృతంబు సకల భాషలకును

దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స

జగతి తల్లి కంటె సౌభాగ్య సంపద

మెచ్చుటాడుబిడ్డ మేలు కాదె"

(శ్రీనాధకవిసార్వభౌముని క్రీడాభిరామము నుండి)

అర్థము: అన్ని భాషలకు ఆద్యము సంస్కృతము. కానీ దేశభాషలందు తెలుగు ఉన్నతమైనది. తల్లిని మించిన సౌభాగ్య సంపద కల్గిన బిడ్డ ఎంతో గొప్పది కదా.


దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స అన్న మొదటి మహానుభావుడు మన కవిసార్వభౌముడు శ్రీనాధుడు. ఆ వాస్తవాన్ని బలపరచినవాడు సాహితీ సమరాంగణ సార్వభౌముడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయుడు. 

ఆయన వ్రాసిన పద్యమేమిటంటే :

"తెలుగదేల యన్న దేశమ్ము తెలుగేను

తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ

ఎల్ల నృపులు గొల్వ ఎరుగనా బాసాడి

దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స"

అయ్యా! తెలుగే ఎందుకంటే నా పాలిత ప్రాంతమే తెలుగు. నేను ఈ ఆంధ్ర భూమికి నేతను.సకల సామంత రాజులతో నేనొక్కడినే మాటలాడి తెలుసుకొన్నదేమిటంటే దేశ భాషలన్నిటిలో తెలుగు శ్రేష్టమైనది.


3 కామెంట్‌లు: