హోమ్

3, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

విరహ వేడుక

గుండె గాయమల్లె నీవు
గొంతు లోన చేరుతావు.
పాట లాగ మారి నీవె
జ్ఞాపకాల్ని తోడుతావు.
సన్న నీటి ధార లాగ
కంటి నుండి జారుతావు.
గుండె చెమ్మగిల్లు వేళ
గాయాన్నే మరపిస్తావు.
విరహమంటే చిన్నదాన
వేడుకయ్యెనేమో నీకు?
కరకు రాయి గుండె వాణ్ణి
ప్రేమికుడిగా మార్చినావు!!