హోమ్

21, జూన్ 2019, శుక్రవారం

నీకంటూ ఒక రోజు

నీకంటూ ఒక రోజొస్తుంది
ఈ లోకం జేజేలంటుంది

మనసంటూ నీకొకటుంటుంది
అది ఏదో చేద్దామంటుంది
నీ కలలకు నువ్వే రారాజు
నీ ప్రతిభకు ఎవరూ సరిపోరు.

పడి లేచే కెరటం నువ్వైతే
ఆకాశం నీదే అవుతుంది.
శ్రమ చేసే నేర్పే నీకుంటే
ఫలితానికి  హద్దే ముంటుంది.

నీ కష్టమే నీకు చిరునామా
నీ ధైర్యం నీకొక సాధనమా
నీ లక్ష్యం ఏదని కనిపెట్టు
నీ అడుగే దానికి తొలిమెట్టు

జీవితమంటే పరుగేనా?
ప్రతి రోజూ ఏదో దిగులేనా?
లోకం ఏదో అంటోందా?
నువు పనికే రావని నవ్విందా?

కాలం జవాబు చెబుతుంది
నీకంటూ ఒక రోజొస్తుంది

నీ ప్రశ్న కి నువ్వే తొలి బదులు
చిరునవ్వే చెదరక నువు కదులు
నీ బ్రతుకు కి ఉంది ఒక అర్థం
అది తెలియక పోతే  నువు వ్యర్ధం

ఎప్పుడు ఎలాగ పోతావో
నీకైనా తెలిసే వీలుందా?
ఎవరెప్పుడు ఏం సాధిస్తారో
కనిపెట్టే సాధనముంటుందా?

వట్టి చేతులతో వచ్చావు
వట్టి చేతులతో పోతావు
పోయినవన్నీ నీవేనా?
మిగిలున్నవి నీతో వస్తాయా?

నీ కీర్తే నీతో వచ్చేది
నీకంటూ ఒక రోజొస్తుంది
ఈ లోకం జేజేలంటుంది