హోమ్

13, నవంబర్ 2016, ఆదివారం

మాయా'జాలం'

లోకమే కానరాకుంది మనిషికి,
అరచేతిలో అద్దం మొలిచాక.

దూరమైపోయాడు  సాటి మనిషికి,
నెట్టింట జాలం పురుడు పోసుకున్నాక.