హోమ్

10, డిసెంబర్ 2015, గురువారం

నిజం - నైజం

ఇది కాలం నేర్పిన పరుగు
క్షణ కాలం ఆగని పరుగు.


బ్రతుకు పందెం లో
గెలుపు కోసం
అలసట ఎరుగక
నిత్యం తీసే పరుగు.

మనసుకొక్కటీ,
ముఖానికొక్కటీ,
ముసుగులు వేసి
మనుషులు తీసే పరుగు.

దప్పిక తీర్చని
ఎడారి దారుల
కోర్కెల గుర్రం 
తానై  తీసే పరుగు.

తడారి పోయిన
రెప్పల మాటున
చిగురులు తొడిగిన
ఆశలు తీసే పరుగు.


ఇది కాలం నేర్పిన పరుగు.
క్షణ కాలం ఆగని పరుగు.