హోమ్

1, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

కలల వాన

మధురమైన ఊహలేవో
మదిని అల్లుకున్నవేమో
విరహమంటి వింత మైకం
గుండె గూడు చేరెనేమో
వెన్నెలంటి నీ చిరునవ్వే
కనులలోన నిండెనేమో
ప్రణయమంటే చిన్నదానా
లోకువయ్యెనేమో నీకు?
కునుకు రాని కంటిలోనూ
కలల వాన కురిపించావు.